CEM Caerdydd

Cardiff

Sefydliad Cat B lleol / Carchar hyfforddi yw Carchar EM Caerdydd, sy’n dal carcharorion gwryw 18+ â dynnwyd yn bennaf or llysoedd yn nalgylch De Ddwyrain Cymru.

Mae’r tri adain Fictorianaidd wedi cael rhaglen gwaith adnewyddu mawr.  Cynyddwyd capasiti’r carchar ym 1996 trwy gomisiynu 3 adain newydd ( C, D & E).

Ardal:  Cymru

Llywodraethwr:   Darren Hughes
Cyfarwyddwr NOMS Cymru:  Sarah Payne
Categori:   B
Gallu gweithredol:  820 (21/05/15)
LNA:    532 (21/05/15)
Llety:    Cellau.

Cyfeiriad:    Carchar EM Caerdydd, Know Road, Caerdydd, CF24 0UG
Rhif Ffôn:  02920 923100
Rhif ffacs:  02920 923318
VPN:   7223 + Rhif estyniad
Cyswllt fideo: 02920 923155 – Ar gael Dydd Llun – Dydd Gwener 0900-1200 a 1400-1600.
E bost:  videolinkcardiff@hmps.gsi.gov.uk
Rhif ffacs OMU: 02920 923334

Meini prawf derbyn:

Mae Carchar EM Caerdydd yn derbyn gwryw 18+ sydd wedi eu dedfrydu neu eu haildraddodi gan y llysoedd yn ei ddalgylch.

Cyfundrefn:

Mae’r cyfundrefn yng Nghaerdydd yn cynnwys addysg llawn amser, cyflogaeth yng ngweithdai’r carchar a chyrsiau hyfforddiant.  Cynnigiwyd rhaglenni ymddygiad troseddol amrywiol a chrsiau gwaith yn yr uned ailsefydu.  Mae’r uned dadwenwyno hefyd yn dal carcharorion tymor byr er mwyn paratoi ar gyfer eu rhyddhad.

Ymweliadau Cymdeithasol:

Llun: 13:45 - 14:30 & 14:45 - 15:45
Mawrth: 13:45 - 14:30 & 14:45 - 15:45
Mercher: 13:45 - 14:30 & 14:45 - 15:45
Iau: 13:45 - 14:30 & 14:45 - 15:45
Gwener: 13:45 - 14:30 & 14:45 - 15:45
Sadwrn: 09:45 - 11:15 & 13:30 - 15:00
Sul: 13:30 - 15:00

Gwybodaeth archebu ymweliadad:

Gall ymweliad cymdeithasol gael ei drefnu al lein  - www.gov.uk/prison-visits

I archebu ymweliad byddwch angen y gwybodaeth canlynol: enw y carcharor, rhif y carcharor, dyddiad geni ac enw llawn pob person sy’n dymuno dod ar yr ymweliad.  Gall darganfod unrhyw gwybodaeth ychwanegol ar y gwefan.

Y rhif ffôn ar gyfer ymweliadau yw 02920 923327.  Bydd y lein ar agor 0900-1230 & 1330-1600 Dydd Llun - Dydd Gwener.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dalier sylw, rhaid archebu ymweliad o leiaf 48 awr o flaen llaw, a gellid archebu hyd at 14 diwrnod o flaen llaw.  Nid ywr carchar yn dal unrhyw ymweliadau ar y Dydd Mercher gyntaf o bob mis o ganlyniad i hyfforddiant staff.  Does dim ymweliadau Diwrnod Nadolig neu Diwrnod Sant Steffan neu Dydd Gwener y Groglith.

Gall ymweliadau swyddogol / cyfreithiol cael eu harchebu trwy e bost: legalvisits.Cardif@hmps.gsi.gov.uk  neu ar y ffôn 02920923327.  Bydd y lein ar agor 0900-1230 a 1330-1600 Dydd Llun – Dydd Gwener.

Llun: 0915-1015 & 1015-1115 1330-1430 & 1430-1530
Mawrth: 0915-1015 & 1015-1115 1330-1430 & 1430-1530
Mercher: 0915-1015 & 1015-1115 1330-1430 & 1430-1530
Iau: 0915-1015 & 1015-1115 1330-1430 & 1430-1530
Gwener: 0915-1015 & 1015-1115 1330-1430 & 1430-1530

Gwybodaeth ychwanegol.

Ardal hebrwng\Gontractwr:  GeoAmey
Awdurdod lleol:    Cyngor dinas Caerdydd.
Gwnstabliaeth:    Heddlu De Cymru.
Gwasanaeth Prawf:   De Cymru.
Bwrdd Monitro Annibynnol:  Tony Thomas (Cadeirydd)

Sut I gyrraedd y carchar:

Bws: Mae’r carchar wedi ei sefydlu yn agos iawn at ganol y dinas.  Mae fysiau sy’n defnyddio heol Casnewydd yn pasio o fewn 200 llath ir carchar.

Trên: Y gorsaf fwyaf agos yw Caerdydd Canolog.  Os cerddwch chi gall y daith cymryd 20 munud.  Mae tacsis ar gael.  Mae ‘na gwasanaeth trên rheolaidd  o Gaerdydd Canolog i Gaerdydd Heol y Frenhines sy’n cymryd 5 munud a bydd yn mynd â chi o fewn 400 llath ir carchar.  Dilynwch y pafin a chadw’n troi ir dde.

Car:

Or M4 Tuar Gorllewin:

Gad yr M4 wrth cyfford 29 lle maer ffordd yn rhannu (Abertawe tuar dde a Chaerdydd ir chwith) ac ymunwch a A48.  Dilynnwch y ffordd ddeuol a cymerwch y drydedd allanfa (dociau/ dwyrain Caerdydd – A4161).  Arhoswch ar A4161 a dilynwch yr arwyddion i Ganol dinas Caerdydd trwy sawl set o oleuadau traffig nes i chi basio Gwesty Mercure, Holland House ar y chwith.  Cymerwch yr ail allanfa i Heol Fitzalan (cyn pont y rheilffordd).  Dilynwch yr heol a bydd y carchar ar y dde.  Mae maes parcio aml-lawr gyferbyn oherwydd does dim parcio i ymwelwyr yn y carchar.

Or M4 tuar Dwyrain:

Gad yr M4 wrth cyffordd 33, arwyddion ar gyfer maes awyr Caerdydd.  Wrth y cylchfan cymerwch y drydedd allanfa A4232 a dilynwch y ffordd ddeuol.  Ar ôl mynd trwy twnnel Butetown, cymerrwch y chwith gyntafac yna’r ail allanfa wrth y cylchfan nesaf.  Dilynwch y ffordd ddeuol dros y drosffordd a byddwch yn gweld muriaur carchar.  Troi ir dde a dilynwch y wâl – troi ir chwith eto.  Bydd y maes parcio aml lawr ar y dde.


 

Her Majesty's Prison & Probation Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form