Regime information for Usk/Prescoed (Usk) Prison

Addysg: Contractwyr allanol Coleg Gwent. 11 dosbarth ar llawr top Bloc Addysg. Staff cyfrifiaduron gyda 12 pen. Cegin Hyfforddi, Salon Torri Gwallt, Gweithdy Sgiliau Allweddol. Cwricwlwm eang yn cynnwys addysg meddyginiaethol i safon gradd. Cyrsiau Dysgu Agor a Manwl-sgiliau. Dewis o ddosbarth nos ar gael.

Gweithdai: Prif gyflogwr yw’r Adran Addysg, yn cynnig 48 o leoedd. Mae Canolfan NVQ yn cynnig NVQ lefel 1,2 a 3 yng Nghrefft Coed, Gwaith Priddfeini a Phlastro. Gweithdy Elusen, Golchdy, Vision Aid. Mae Glanhawyr a Pharti Cefin yn bodloni anghenion y sefydliad.

Iechyd: Swyddogol Meddygol rhan-amser a 4 staff nyrsio yn rhedeg Brynbuga a Carchar Agored Phrescoed. Ar gyfartaledd y mae 10 yn sal bob dydd. Cynhelir sesiynau deintyddol bob wythnos a daw optegydd unwaith y mis.

Bihafiaeth Troseddol: Mae Carchar Brynbuga yn rhedeg rhaglenni Troseddwr Rhywiol Calon, Cymhwysedig a Estynedig yn ogystal ag ETS. Rheolwyr rheiny gan y Prif Seicolegyddion gyda chymorth Prif Swyddog Rheoli Rhaglenni. Cyflawnir y Rhaglen Troseddwr Rhywiol ymhen 5 – 7 mis a’r ETS 8 wythnos.

Gymnasiwm a Chwaraeon: Mae un PESO a 3 PEI yn gweinyddu Carchar Brynbuga a Phrescoed. Y mae gymnasiwm o faint rhesymol sy wedi’I darpar yn dda gyda rhaglen chwaraeon ar gyfer poblogaeth sy’n hŷn na’r gyfartaledd. Defnyddir cae pêl-droed llawer mwy gan drigolion lleol na’r carcharorion eu hunain. Mae llawer o garcharorion yn defnyddio’r cyfleusterau chwaraeon ac wedi ennill 3 BAWLA yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Caplaniaeth: Gweinyddig gweinidog llawn amser Yr Eglwys yng Nghymru, rhan amser Yr Eglwys Babyddol a gweinidogion yr Eglwys Fethodistaidd carchar Brynbuga a Phrescoed. Y mae capeli deniadol, ond nid oes Ystafell Ffydd Lleiafrif sefydlog. Ceir ymweliadau gan Imam a gweinidogion ffydd eraill lle bo angen. Prif wasanaeth bore dydd Sul a rhaglen wythnosol o grwpiau a chyfarfodydd crefyddol.

Her Majesty's Prison & Probation Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form