Y Llys Gweinyddol

Mae gwaith y Llys Gweinyddol yn un amrywiol. Mae'n cynnwys awdurdodaeth cyfraith weinyddol Cymru a Lloegr, yn ogystal ag awdurdodaeth oruchwylio dros lysoedd is a thribiwnlysoedd.

Mae'r awdurdodaeth oruchwylio yn cael ei rhoi ar waith yn bennaf drwy'r drefn Adolygiadau Barnwrol, ac mae'n ymwneud â phobl neu gyrff sy'n ymarfer swyddogaeth cyfraith gyhoeddus - maes eang sy'n dal i dyfu. Dyma enghreifftiau o'r mathau o benderfyniad, a all ddod o fewn cwmpas Adolygiad Barnwrol:

 • Penderfyniadau awdurdodau lleol wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau i ddarparu amrywiol fudd-daliadau lles ac addysg arbennig i blant sydd ag angen addysg o'r fath; 
 • Penderfyniadau penodol gan yr awdurdodau mewnfudo a'r Awdurdod Apeliadau Mewnfudo;
 • Penderfyniadau cyrff rheoleiddio;
 • Penderfyniadau'n ymwneud â hawliau carcharorion. 

Mae’r dudalen ‘Mathau o Achosion’ yn rhoi disgrifiad byr o'r mathau o achosion y delir â hwy a sut y rhennir y gwaith rhwng llysoedd barnwr unigol a Llysoedd Adrannol (sy'n cynnwys o leiaf ddau farnwr ac, fel arfer, yn cynnwys Arglwydd Ustus Apêl yn eistedd gyda barnwr yr Uchel Lys).

Dadleuon Fframwaith - Ffeilio yn y Llys drwy e-bost
Gellir ffeilio dadleuon fframwaith drwy e-bost i Swyddfa Llys Gweinyddol Llundain ac i bob un o’r Swyddfeydd Rhanbarthol.

Mae gan bob rhanbarth ei gyfeiriad e-bost un-pwrpas ar gyfer dadleuon fframwaith. Sicrhewch eich bod yn anfon eich dadl fframwaith i'r cyfeiriad cywir:-

Llundain
Birmingham
Caerdydd
Leeds
Manceinion

Byddwch yn derbyn cadarnhad awtomataidd yn nodi bod eich dadl fframwaith wedi ei ddanfon:-
e.e. Mae eich neges wedi ei dderbyn yn Llys Gweinyddol LLUNDAIN drwy’r e-bost canlynol:

Administrativecourtofficelondon.skeletonarguments@hmcts.x.gsi.gov.uk

Caiff yr e-bost hwn ei ddefnyddio ar gyfer derbyn DADLEUON FFRAMWAITH ar gyfer achosion a gaiff eu gwrando yn Llundain yn unig. Ni dderbynnir unrhyw fath arall o ohebiaeth i’r cyfeiriad hwn. NI weithredir ar unrhyw ohebiaeth ac/neu atodiadau ar wahân i ddadleuon fframwaith. Efallai na fydd dadleuon fframwaith a dderbynnir ar ôl 4.30pm ar y prynhawn cyn y gwrandawiad, yn cyrraedd y Barnwr sy’n gwrando’r achos cyn i’r gwrandawiad ddechrau.

NB: Wrth ffeilio dadl fframwaith drwy e-bost, nid oes rhaid ffeilio copi pellach mewn unrhyw fodd arall.

I’ch cynorthwyo i lenwi’r wybodaeth y mae’r Llys ei angen, mae templed ar gyfer crynodeb o ddadl ar gael isod.  Mae’r templed wedi ei ffurfio fel bod y cyrchwr yn mynd â chi i bob rhan sydd i’w lenwi. Dalier sylw, pan fo dewis o Ardal neu Barti ymddengys saeth ac wrth ei glicio ymddengys cwympfwlch sy’n dangos y dewisiadau sydd ar gael.

Templed ar gyfer Dadl Fframwaith

Hysbysiad Pwysig Ynglyn â Newidiadau i Ffioedd Swyddfa Llys Gweinyddol
Sylwch y bydd ffïoedd y Llys Gweinyddol yn cynyddu ar ddydd Llun 4 Ebrill 2011 yn unol â Gorchymyn ffïoedd trefniadaeth Sifil (Diwygiad) 2011. Gweler y tabl ffïoedd diwygiedig isod, i gael manylion y ffïoedd sy’n daladwy o’r dyddiad uchod.

Tabl Ffioedd Swyddfa’r Llys Gweinyddol o 4 Ebrill 2011

Lleoliadau Rhanbarthol ar gyfer y Llys Gweinyddol

Gellir cychwyn achosion y Llys Gweinyddol yng Nghofrestrfa Ddosbarth yr Uchel Lys ym Mirmingham, Caerdydd, Leeds neu Manceinion hefyd.
Bydd y pedair canolfan wedi eu lleoli yn: 

 • Canolfan y Llysoedd Sifil Caerdydd
  2 Stryd y Parc, Caerdydd, CF10 1ET
 • Canolfan y Llysoedd Sifil Birmingham 
  Priory Courts, 5th Floor, 33 Bull Street, Birmingham B4 6DS
 • Llys Cyfunedig Leeds
  1 Oxford Row, Leeds, West Yorkshire LS1 3BG
 • Canolfan y Llysoedd Sifil Manceinion  
  12th Floor, 1 Bridge Street West, Manceinion, M3 3FX

Darperir arweiniad i drefniadau gweinyddol:

Arweiniad y Llys Gweinyddol – lleoliadau rhanbarthol

Cyfarwyddyd Ymarfer 54D – Y Llys Gweinyddol (lleoliad)

Ffurflen N461 – Ffurflen Hawlio Adolygiad Barnwrol

Ffurflen N462 – Adolygiad Barnwrol – cydnabod cyflwyno

Ffurflen N463 – Cais am adolygiad Barnwrol i’w ystyried ar frys

Ffurflen N464 – Cais am gyfarwyddiadau ynghylch lleoliad ar gyfer gweinyddu a phenderfynu.

Ffurflen N465 – Ymateb i gais am gyfarwyddiadau ynghylch lleoliad ar gyfer gweinyddu a phenderfynu

HM Courts & Tribunals Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form