Agoriad swyddogol canolfan cyfiawnder Aberystwyth

Friday, 2 November 2012

Heddiw, agorwyd Canolfan Cyfiawnder newydd yn Aberystwyth, sydd â chyfleusterau o’r radd flaenaf, yn swyddogol gan yr Arglwydd Brif Ustus. 

Mae Canolfan Cyfiawnder Aberystwyth yn dwyn ynghyd gwrandawiadau’r Llys Ynadon, y Llys Sifil a’r Tribiwnlysoedd mewn un lleoliad yng Ngorllewin Cymru.

Ystyriwyd bod lleoliad y Ganolfan yn Y Lanfa, gyda’r adeilad a oedd yn bodoli eisoes, ar ôl ei ail ddylunio a’i ailwampio, yn adeilad a allai fodloni gofynion cymhleth Canolfan Cyfiawnder modern o ran hygyrchedd, diogelwch a gwahanu.  Mae'r Ganolfan Cyfiawnder yn cymryd drosodd llwyth gwaith yr hen Lys Ynadon a'r Llys Sirol yn Aberystwyth.

Dywedodd Luigi Strinati, Cyfarwyddwr Cyflawni GLlTEM Cymru:

'Mae Canolfan Cyfiawnder Aberystwyth yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau fod gan ddefnyddwyr llys a’r tribiwnlys yng Nghymru fynediad at system cyfiawnder addas i’r pwrpas yn yr unfed ganrif ar hugain.

'Mae’r ganolfan cyfiawnder yn darparu ystafelloedd o’r ansawdd gorau a chyfleusterau gwell ar gyfer dioddefwyr a thystion.'

Meddai’r Arglwydd Brif Ustus, yr Arglwydd Judge

'Mae’n bleser gennyf agor y Ganolfan Cyfiawnder newydd hon heddiw, a fydd yn gwella’r ffordd y gweinyddir cyfiawnder yng Nghymru.'

Mae’r cyfleusterau yn y ganolfan llysoedd newydd yn cynnwys:
  • 2 ystafell llys ffurfiol, un â doc diogel a chyfleuster fideo gynadledda
  • 2 ystafell hyblyg ar gyfer gwrandawiadau  
  • Dalfa fodern, ddiogel, addas i’r pwrpas
  • Cynllun sy’n hygyrch i bawb
  • Cyfleusterau addas ar gyfer gwasanaethau i dystion

Cynlluniwyd yr adeilad i fod yn ecogyfeillgar er mwyn helpu ddiwallu targedau ynni'r llywodraeth. Er enghraifft, mae'r prif ystafelloedd llys, y mannau cyhoeddus mewnol a'r brif swyddfa wedi'u cynllunio'n arbennig i ddefnyddio awyr iach naturiol heb fod angen am system oeri mecanyddol.  Defnyddir y systemau mecanyddol dim ond pan fydd y tywydd yn drech arnom.  

Nodiadau

  1. Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi yn gyfrifol am weinyddu’r llysoedd troseddol, y llysoedd sifil, y llysoedd teulu a’r tribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr, a’r tribiwnlysoedd heb eu datganoli yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Am ragor o wybodaeth ewch i: www.justice.gov.uk/about/hmcts/index.htm.
  2. Lleolir Canolfan Cyfiawnder Aberystwyth yn Y Lanfa, Trefechan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1AS Am fanylion cyswllt llawn, ewch i: hmctscourtfinder.justice.gov.uk/HMCTS/Search.do?court_id=733
  3. Penodwyd Turner and Townsend gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder i reoli prosiect ailwampio Y Lanfa. Defnyddiwyd penseiri HoK Cyf, ac yn dilyn proses dendro cystadleuol, Kier Western oedd y contractwr llwyddiannus. 
Ministry of Justice

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form