Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi

Amdanom ni

Crëwyd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi ar 1 Ebrill 2011. Mae’n dwyn ynghyd Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd i greu un asiantaeth integredig sy’n rhoi cefnogaeth i weinyddu cyfiawnder mewn llysoedd a thribiwnlysoedd.

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn un o asiantaethau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae’n gweithredu’n unigryw mewn partneriaeth rhwng yr Arglwydd Ganghellor, yr Arglwydd Brif Ustus ac Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd fel y nodwyd yn ein Dogfen Fframwaith.

Mae’r asiantaeth yn gyfrifol am weinyddu’r llysoedd troseddol, y llysoedd sifil a’r llysoedd teulu a’r tribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr a’r tribiwnlysoedd heb eu datganoli yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’n darparu system gyfiawnder deg, effeithlon ac effeithiol a weithredir gan farnwriaeth annibynnol.

Nodau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yw sicrhau bod pob dinesydd yn cael mynediad prydlon at gyfiawnder yn unol â’u gwahanol anghenion, boed y dinasyddion hynny yn ddioddefwyr troseddau neu’n dyst iddynt, yn ddiffynyddion a gyhuddwyd o gyflawni troseddau, yn ddefnyddwyr mewn dyled, yn blant mewn perygl o niwed, yn fusnesau sydd mewn anghydfodau masnachol neu’n unigolion sy’n mynnu eu hawliau cyflogaeth neu’n herio penderfyniadau cyrff y llywodraeth.  
Mae’r asiantaeth yn cyflogi 21,000 o staff ac yn gweithio o oddeutu 650 o leoliadau. Mae ganddo gyllideb flynyddol gros o tua 1.7bn, ac mae oddeutu 585m o hyn yn cael ei adennill mewn ffioedd ac incwm gan ddefnyddwyr gwasanaeth.  Mae’n ymdrin â thros 2 filiwn o achosion troseddol, 1.8 miliwn o hawliadau sifil, mwy na 150,000 o anghydfodau cyfraith teulu a bron i 800,000 o achosion tribiwnlys bob blwyddyn.

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gweithio gydag amrywiol adrannau’r Llywodraeth ac asiantaethau cyfiawnder er mwyn sicrhau mynediad at gyfiawnder yn y ffordd sydd fwyaf effeithiol a phrydlon ag sy’n bosibl.

Goruchwylir gwaith yr asiantaeth gan Fwrdd dan arweiniad Cadeirydd annibynnol sy’n gweithio gydag aelodau anweithredol, aelodau gweithredol ac aelodau barnwrol.  Mae’r Bwrdd yn sicrhau bod yr asiantaeth yn cyflawni’r nodau a’r amcanion a bennir gan yr Arglwydd Ganghellor, yr Arglwydd Brif Ustus ac Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd.

laith Gymraeg

Rydym wedi mabwysiadu’r egwyddor y byddwn wrth gynnal ein gwasanaeth cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.  Mae ein Cynllun laith Gymraeg yn datgan sut y bydd Gwasanaeth Llysoedd & Thribiwnlysoedd EM yn rhoi’r egwyddor hon ar waith wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru. 

HM Courts & Tribunals Service

Contact

Get email alerts
Find a form
Find a court form